மறுபடியும்

ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் குரலை ஓங்கி ஒலிக்கச் செய்ய மறுபடியும் வருகிறது... மேல்Kind!

வெகுவிரைவில்...

Rate this post at www.thamizmanam.com Current rating is: Click on the stars for voting pad.

0 மறுமொழிகள்:

புலம்பல் பொட்டி::


புலம்பல் கருவி

என் விவரம் கீழே
இதுதான் நான்
இதுதான் என் சைட்டு
(டேய், வெப் சைட்டை சொன்னேன்!)
அவதான் மறந்துட்டா , நீயாவது ஞாபகம் வெச்சுக்கோ